Algemene voorwaarden

Download: ALGEMENE VOORWAARDEN Coco & Sebas

Algemene voorwaarden Coco & Sebas B.V. en Choc-late Productie B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Coco & Sebas B.V. en/of Choc-late Productie B.V., hierna gezamenlijk te noemen: “de gebruiker”, alsmede op overeenkomsten gesloten tussen de gebruiker en een wederpartij, hierna te noemen “de wederpartij”.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover de gebruiker deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en hebben slechts betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
1.4 Indien de gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij de gebruiker anders aangeeft.
2.3 De gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.6 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW), tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat de wederpartij een aanbod of offerte van de gebruiker ongewijzigd accepteert, of indien de gebruiker een opdracht c.q. order schriftelijk bevestigt, dan wel geheel of gedeeltelijk aan de opdracht c.q. order uitvoering heeft gegeven.
3.2 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst die door of namens de gebruiker na de totstandkoming van de overeenkomst zijn gedaan, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd, dan wel indien de gebruiker reeds geheel of gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven.
3.3 De gebruiker is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te leveren van de wederpartij voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft de gebruiker het recht de order c.q. opdracht te weigeren.
3.4 Als na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
3.5 Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van levering daardoor worden beïnvloed. De gebruiker zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.6 Als de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal de gebruiker de wederpartij hierover tevoren inlichten.
Artikel 4 Verplichtingen wederpartij
4.1 De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan de gebruiker heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeenkomst, of waarvan de wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn uit hoofde van de overeenkomst, tijdig en in de door de gebruiker gewenste vorm en wijze aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld.
4.2 De wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de gebruiker ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
4.3 Als de wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. Kosten die gebruiker dient te maken als gevolg van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van voornoemde verplichtingen van de wederpartij komen voor rekening van de wederpartij en worden op basis van nacalculatie door de gebruiker aan de wederpartij gefactureerd.
Artikel 5 Uitvoering van de order en wijziging van de overeenkomst
5.1 Opgegeven termijnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken zijn indicatief en zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij de gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
5.2 De gebruiker heeft het recht om werkzaamheden uit de overeenkomst te laten verrichten door derden.
5.3 Als de gebruiker de overeenkomst in fasen uitvoert, kan de gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fasen behoren opschorten totdat de wederpartij aan zijn verplichtingen uit de vorige fasen heeft voldaan.
5.4 De wederpartij is gehouden tot afname van de (overeengekomen) zaken op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld. In geval de wederpartij de afname weigert en/of nalatig is met het verstrekken van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering van de (overeengekomen) zaken, heeft de gebruiker het recht om de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
Artikel 6 Opschorting en ontbinding
6.1 De gebruiker is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:
– de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of
niet tijdig nakomt; of
– de gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de
overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de
verplichtingen niet zal nakomen; of
– door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van de
gebruiker gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; of
– de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
De wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van de gebruiker direct of indirect (zijn) ontstaan.
6.2 In geval van ontbinding zijn de vorderingen van de gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
6.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de wederpartij (langer dan drie maanden), van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen en/of de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de gebruiker op de wederpartij zijn in dit geval direct opeisbaar.
Artikel 7 Annulering
7.1 Tot 30 dagen voor de datum van levering kan de wederpartij de overeenkomst c.q. de bestelling kosteloos annuleren.
7.2 Als de wederpartij de bestelling binnen 30 dagen voor de leveringsdatum geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is de wederpartij de volledige overeengekomen kosten verschuldigd aan de gebruiker.
7.3 De annuleringsdatum is de datum waarop de gebruiker de schriftelijke annulering heeft ontvangen.
Artikel 8 Overmacht
8.1 De gebruiker is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de wederpartij als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
8.2 Naast hetgeen voortvloeit uit de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de gebruiker of van derden daaronder begrepen, alsmede de omstandigheid dat de gebruiker een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet-tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt door haar toeleverancier. De gebruiker is tevens gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
8.3 De gebruiker heeft het recht om de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Beide partijen zijn gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij als deze periode langer dan drie maanden voortduurt.
8.4 Indien de gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 9 Betaling en incassokosten
9.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
9.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van de gebruiker in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de wederpartij.
9.3 De gebruiker heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
9.4 De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de gebruiker verschuldigde.
9.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
Artikel 10 Onderzoeksplicht en reclamering
10.1 De wederpartij dient het door de gebruiker op- en/of afgeleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Eventuele onzichtbare gebreken dienen terstond, doch uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking, schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. De wederpartij dient de gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10.2 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als afzonderlijke levering beschouwd.
10.3 Bij vaststelling dat er sprake is van een gebrek en bij tijdige reclamering, zal de gebruiker het gebrek binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de wederpartij vervangen of herstellen. In geval van vervanging dient de wederpartij de vervangen zaak aan de gebruiker te retourneren.
10.4 Het indienen van klachten ontslaat de wederpartij nimmer van diens afname- en betalingsverplichting jegens de gebruiker.
10.5 Bij niet-tijdige melding van een gebrek komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
10.6 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de gebruiker en de door de gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst
betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.
Artikel 11 Retourzendingen
11.1 Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker zijn niet toegestaan en ontslaan de wederpartij in geen enkel geval van diens betalingsverplichting.
11.2 Retourzendingen reizen te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij deze plaatsvindt ten gevolge van een fout aan de zijde van degebruiker.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Eventuele aansprakelijkheid van de gebruiker blijft te allen tijde slechts beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
12.2 De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de gebruiker is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.3 De aansprakelijkheid van de gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de wederpartij inzake de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximumbedrag van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro).
12.4 De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 12.5 De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
12.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens de gebruiker.
Artikel 13 Vrijwaring
13.1 Indien de wederpartij enig resultaat, verkregen van de gebruiker, gebruikt dan wel derden in de gelegenheid stelt deze te (laten) gebruiken, vrijwaart de wederpartij de gebruiker voor elke aansprakelijkheid ten gevolge van schade geclaimd door de wederpartij en/of derden.
Artikel 14 Privacy
14.1 De gebruiker zal de (persoons)gegevens van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij dit nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst, er daartoe een wettelijke plicht op de gebruiker rust of wanneer de wederpartij daartoe uitdrukkelijk toestemming verleent.
Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten
15.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de gebruiker zich de intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden voor die aan de gebruiker toekomen.
15.2 Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst berusten uitsluitend bij de gebruiker en mogen zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker noch geheel noch gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd of nagemaakt, noch ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor het door de gebruiker is verstrektc.q.geleverd.
15.3 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit of van de opgeleverde producten te verwijderen, af te dekken of te wijzigen.
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen met de gebruiker is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
16.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
16.3 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen? Laat het ons weten!

Je maakt gebruik van een oude webbrowser

Deze website gebruikt moderne technieken die niet worden ondersteunt door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×